Facebook
ДГ Бреза - гр. Пловдив
Детска градина

ОБЯВЛЕНИЕ

ДГ " Бреза"набира предложения за  на продукти по схеми " Училищен плод" и " " Училищно мляко" за учебната 2019/2020 година съгласно Постановление № 32 от 22.02.2019 , обнародвано в Държавен вестник  брой № 18 от 01.03.2019г   и Постановление №38 от 01.03.2019г. обнародвано в Държавен вестник брой №19 от 05.03.2019г. , за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения- Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко” приета с постановление №251 на МС от 2016 г (обн.,ДВ,бр.77 от 2016г.;изм.и доп.,бр.89 от 2016г.,бр 36 и 55 от 2017г. и бр. 43,53 и 97 от 2018г.)

      Административни данни на детското заведение:

      ДГ “ БРЕЗА“ - 1690403

  • Директор: Нели Атанасова Димитрова
  • Брой деца, попадащи в целевата група: 163
  • Адрес, телефон за връзка, e-mail: Пловдив; ул.“ Стефан и Обрейко Обрейкови“ № 21;

 032/ 95-61-68 ; breza@dg.plovdiv.bg

  • Срокът за набиране на предложенията: от 15.04.19 година до  23.04.2019 година

 

Прикачени документи

CCI11042019.jpg