Facebook
ДГ Бреза - гр. Пловдив
Детска градина

Обучения на учителите

 

Учебна 2022/ 2023 г.

1. Обучителна програма  от „ Център за творческо обучение", одобрен със Заповед на МОН № РД 09-1058/ 25.01.2017 г.

на тема: Инструменти за привлекателно образование" 

Брой участници: 14 педагогически специалисти

Хорариум обучение: 16 академични часа (8 академични часа синхронно обучение от разстояние в електронна среда), квалификационен кредит: 1

Форма на обучение: частично присъствена

Период обучение: 11 - 12. 09.2022 г.

Издадени удостоверения на участниците от 16.09.2022 г.

 

2. Обучение по БДП - РУ " Ангел Кънчев" , Център за продължаващо обучение

Тема: „Интерактивни технологии и техники в обучението  по БДП”

Брой участници: 1 педагогически специалист

Хорариум обучение: 32 академични часа, 2 квалификционни кредита

Форма на обучение: дистанционна

Период на обучение: Февруари 2023 г.

 

3. Обучителна програма  от „ Център за творческо обучение", одобрен със Заповед на МОН № РД 09-1058/ 25.01.2017 г.

на тема: Училище в облака: Въведение" 

Брой участници: 13 педагогически специалисти

Хорариум обучение: 16 академични часа (8 академични часа синхронно обучение от разстояние в електронна среда), квалификационен кредит: 1

Форма на обучение: частично присъствена

Период обучение: 02-03. 09.2023 г.

Издадени удостоверения на участниците от 08.09.2023 г.

                                                                                                                              Учебна 2023/2024 година

1.  Обучение по БДП - РУ " Ангел Кънчев" , Център за продължаващо обучение

Теми: „Интерактивни технологии и техники в обучението  по БДП”, "Актуални проблеми на обучението и възпитанието по БДП в СУ и детската градина", "Специфични умения за работа в комисия по БДП"

Брой участници: 7 педагогически специалисти

Хорариум обучение: 32 академични часа, 2 квалификционни кредита

Форма на обучение: дистанционна

Период на обучение: Ноември 2023 г.

 

2. Образователна институция: Център за образователниинициативи, гр. София

Обучение на тема: Първа долекарска помощ . Спешни детски състояния.

Брой участници: - 14 пед.специалисти и 2 непедагогически

Хорариум обучение: 16 академични часа, квалификационен кредит: 1

Форма на обучение:  присъствена

Период обучение: 6.12.2023 г.

 

3. Образователна институция: Клет България

Обучение на тема: Градивни частици в подкрепа на учителя за качествено образование 

Брой участници: - 6 пед.специалисти 

Хорариум обучение: 16 академични часа, квалификационен кредит: 1

Форма на обучение:  присъствена

Период обучение: 30.01.2024 г.