Facebook
ДГ Бреза - гр. Пловдив
Детска градина

Визия и мисия

Мисията на ДГ „ Бреза” е:

      Да подкрепя и вярва в потенциалните възможности на всяко дете;

      Да поддържа благоприятна позитивна и разнообразна среда за развитието на децата;

      Да мотивира учителите да реализират в най-висока степен уменията си;

      Да стимулира и убеждава родителите и обществеността, че детската градина е значима и необходима среда за пълноценното развитие на детето от предучилищна възраст;

      Да възпитава в равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на предучилищното образование и възпитание;

      Да се запази и развие българската образователна традиция.

Визия:  ДГ „ Бреза” да бъде :

      Място, където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно;

      Предпочитана среда за 3-7 – годишните деца, където се гарантира тяхното умствено, емоционално, социално, личностно и здравно-физическо развитие;

      Център за родителите, търсещи и намиращи подкрепа, сътрудничество, педагогическа информация;

      Средище на хора, които обичат децата и професиите си, поддържат квалификацията си на съвременно равнище, стремят се към висока професионална реализация и са удовлетворени от работата си.

Ценности:

      Хуманизиране и демократизиране дейността на детската градина и поставяне на детето в центъра на педагогическото взаимодействие;

      Позитивното възпитание да бъде в основата на педагогическото взаимодействие, да се реализират ценностите и принципите на толерантност и ненасилие;

      Създаване на условия за квалификационна дейност на педагогическата колегия, основаваща се на поддържащо образование – образование през целия живот;

Подкрепа на децата и техните семейства – педагогика на сътрудничество